Over het Woord van God
De Bijbel is de unieke, onfeilbare, door God geïnspireerde, genoegzame en volledige openbaring als Woord van God in de oorspronkelijke talen. Het is gegeven in de 66 canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Dit Woord is het hoogste gezag en de enige toetssteen voor alle vragen van geloof en leven.

Over de ware God
Wij geloven in een unieke, levende God, schepper en heerser over hemel en aarde. Onuitsprekelijk heerlijk in heiligheid, oneindig, eeuwig, almachtig, waardig te ontvangen alle vertrouwen, liefde, gehoorzaamheid, lof, eer, dankzegging en aanbidding. God is Geest en bestaat van eeuwigheid uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn gelijk in wezen en in alle goddelijke volmaaktheid een eenheid.

 

Over Jezus Christus en Zijn werk
Wij geloven dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens is. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is in alles verzocht geweest, is heilig en rein gebleven, onschuldig, zonder vlek. Hij heeft geleden en is aan het kruis gestorven als zoenoffer voor onze zonden, naar de schriften. Jezus is op de derde dag uit de doden opgestaan als overwinnaar van de dood. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Vader, waar Hij als onze Hogepriester optreedt en onze voorspraak is bij God. Hij zal wederkomen, persoonlijk en lichamelijk, voor en met al Zijn heiligen, voor de oprichting van Zijn onvergankelijk Koninkrijk. Hij zal vrede, recht en gerechtigheid brengen aan Israël en daarmee aan alle volken der aarde. We geloven in de soevereine uitverkiezing van Israël als Gods eeuwig verbondsvolk, dat vanwege zijn ongehoorzaamheid werd verstrooid. Dit volk zal na de voltooiing van de Gemeente bijeengebracht worden in het 'beloofde land' en zal door Christus als natie worden verlost.

 

Over de verlossing door het geloof in Jezus Christus
We geloven dat het initiatief tot redding van zondaren van God uitgaat en geheel door genade tot stand komt door het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Dit offer brengt rechtvaardiging, wedergeboorte en heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zal zien. Door het vergieten van Zijn bloed voldeed Hij aan de rechtvaardige eis van God met betrekking tot de zonde door als rechtvaardige voor onrechtvaardigen te sterven. Het geloof in de Here Jezus Christus is de enige voorwaarde voor behoud. Bekering is een innerlijke verandering, naar God gericht en bewerkt door de Heilige Geest en maakt onlosmakelijk deel uit van een reddend geloof. Het ware geloof openbaart zich in werken die God welgevallig zijn.

 

Over de Heilige Geest
We geloven dat de Heilige Geest een goddelijke Persoon is, verbonden met God de Vader en God de Zoon en van dezelfde goddelijke natuur. Hij was bij de schepping betrokken. Het is Zijn werk om Jezus Christus te verheerlijken. In Zijn relatie tot de ongelovige wereld houdt Hij de Satan in bedwang tot Gods doelstelling gerealiseerd is. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De mens die tot geloof komt ontvangt de Heilige Geest en is wedergeboren en verzegeld tot het erfdeel, het eeuwige leven. De Heilige Geest getuigt voor de waarheid van het Evangelie in prediking en getuigenis. De Heilige Geest leidt, onderwijst, heiligt en helpt de gelovige. De Heilige Geest woont in de gelovige, verlicht zijn verstand en stelt hem in staat een heilig leven te leiden en God waarachtig te dienen.

 

Over Satan
We geloven in het bestaan van Satan, de overste van deze wereld en vader van de leugen. Gods tegenstander en lasteraar, de veroorzaker van het kwaad in de wereld, die de mens tot zonde heeft verleid en de ongelovige met geestelijke blindheid slaat. Deze boze geest kan mensen binden en overweldigen. Hij kan iemands hart vervullen met boosheid, maar de mens kan uit zijn macht verlost worden. De satan kan zich voordoen als een engel des lichts. Hij is de oude slang, de duivel, de vorst van de duisternis. Hij zal uiteindelijk met alle gevallen engelen ondergaan en tot eeuwige straf veroordeeld worden.

 

Over de mens
We geloven dat de mens rein en volmaakt geschapen is naar het beeld van God. Door eenzijdig en eigenwillig Gods gebod te overtreden is hij in zonde gevallen. De mens is daardoor in aard en daad zondig en is als gevolg daarvan gekomen onder de rechtvaardige veroordeling van God. Het hele menselijke geslacht is in een verloren toestand geraakt en onder Gods oordeel gekomen. Alleen door de gelovige aanvaarding van het zoenoffer van Jezus en door wedergeboorte door de Heilige Geest kan waarachtig heil en eeuwig leven verkregen worden.

Over de gemeente
We geloven dat de plaatselijke gemeente een georganiseerde vergadering is van gelovigen, geleid door predikers, oudsten en diakenen waarvan de instelling en de kwaliteiten, de rechten en plichten door de Heilige Schrift zijn bepaald.

De gemeente heeft het recht van zelfbestuur en is vrij van elk ander kerkelijk of politiek gezag. Haar enige opziener is Christus door de Heilige Geest. Het is belangrijk om als gemeenten met elkaar samen te werken in de strijd voor het geloof en voor de bevordering van het Evangelie. Elke plaatselijke gemeente beslist zelf over welke methoden en middelen tot samenwerking geëigend zijn. Alle zaken die de plaatselijke gemeente aangaan worden autonoom geregeld.

De leden van de gemeente zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk geloof en de gemeenschap met het Evangelie. Ze zijn navolgers van Christus en worden geleid door Zijn liefde. Zij oefenen de gaven en bedieningen die door Hem zijn ingesteld door Zijn Woord. Hieronder vallen doopsbediening en viering van het Heilig Avondmaal.

a. De doop wordt bediend aan:

    - kinderen van gelovigen (tenminste één gelovige ouder);

    - gelovigen op belijdenis van geloof;

b. Het Heilig Avondmaal is tot gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden. Het is de verkondiging van Zijn kruisdood op Golgotha en Zijn afdalen in het dodenrijk om de macht van Satan te overwinnen. De viering van het Avondmaal moet worden voorafgegaan door een gewetensvol zelfonderzoek.

c. De zendingsopdracht van de gemeente is het brengen van een getrouw getuigenis van Christus voor alle mensen en geldt voor alle leden van de gemeente naar de gave en de gelegenheid die daarvoor geboden wordt.

d. We geloven in de eenheid van alle nieuwtestamentische gelovigen in de gemeente, als het Lichaam van Christus.

e. We geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele Gemeente - de gemeenschap der heiligen - vormen, waarvan Christus het hoofd is.

f. We geloven, dat de universele Gemeente van Christus openbaar en zichtbaar moet zijn in plaatselijke gemeenten.

Over de toekomst
a. We geloven in de wederkomst van Christus voor het 'duizendjarig rijk', een gebeurtenis die elk moment kan plaatsvinden. Dan zullen de doden in Christus als eerste opstaan met een verheerlijkt lichaam. De dan levenden in Christus zullen in een oogwenk veranderd worden en opgenomen worden om de Heer te ontmoeten in de lucht.

b. We geloven, dat de 'grote verdrukking' zal uitmonden in de openbaring van Christus in macht en heerlijkheid om op de troon van David plaats te nemen en het 'duizendjarig rijk' te vestigen. Aan het einde daarvan zal Satan voor een korte tijd worden losgelaten. Hij zal opnieuw de volkeren verleiden. Maar hij zal worden gegrepen en in de poel van vuur geworpen worden om eeuwig gepijnigd te worden.

c.  We geloven in de opstanding van alle doden, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. De eersten voor het eeuwige leven in de gemeenschap en heerlijkheid van God, de laatsten voor de opstanding ten oordeel en de eeuwige scheiding van God, dat is de tweede dood, het eeuwig verderf in de buitenste duisternis.

d. We geloven in de komst van het eeuwig, onvergankelijk Koninkrijk, dat de Here Jezus Christus - de Koning der koningen - bij Zijn verschijning zal oprichten en waaraan geen einde zal zijn.